NDERF Home Page Aktuální PBS Sdílení PBS

 Kantor R PBS

 

Popište Zkušenosti:

Při obsluze srojů' které byly nesprávně zapojeny' jsem dostal z levé do pravé ruky elektrický proud 380 V. Vše jsem si uvědomoval' ale nemohl jsem zavolat pomoc' nemohl dýchat' ani se pustit. Viděl jsem kolem celého mého těla jasnou modrou zářivou linku. Elektrický proud mě zkroutil a asi vlastní váhou jsem se od probíjejicího stroje odtrhl. Uvědomoval jsem si' že je to můj konec' ale v klidu a jakési pohodě.

Proběhl mi hlavou celý můj život. Jako bych viděl celý život najednou v jednom obraze. Viděl jsem i detaily' jako třeba co jsem měl na sobě jako malý kluk' knoflík. Viděl jsem detailně svoji rodinu' hlavně matku. Zcela v klidu jsem si říkal' že jsem dlouho nežil' ale pak jsem si uvědomil' že moji matku to bude strašně bolet. Potom jsem ze zhora viděl sám sebe' jak ležím na zemi' kolem byli spolupracovníci. Něco se mnou dělali a říkali' že mám asi padoucnici. Já si v duchu říkal' aby mě nechali' že je mi dobře a pomalu se po zádu vznášel ke stropu' kde jsem cítil silné světlo a teplo. I když v té dílně' kde byl veliký hluk' já  neslyšel nic' bylo ticho. Měl jsem silný pocit klidu' pohody' míru' bylo mi krásně.

Potom si pamatuji' jak jsem se probral venku před dílnou' kde byla sanitka a strašně špatně se mi dýchalo a bušelo srdce.

V době vašeho zážitku byla zde spojená život ohrožující událost?    Ano     úraz elektrickým prouden

Bylo těžké vyjádřit zážitek slovy?    Ano     Pocit klidu' míru' pohody na která nejsou slova

Kdy jste během zážitku byli nejvíce vědomí a nejbdělejší?    Běžně vědomý a bdělý     Při uvědomění' že umírám a při promítání mého života.    

Porovnejte prosím vaše vidění během zážitku s každodenním viděním bezprostředně před zážitkem.     Při začátku jsem měl strach' který se potom úplně ztratil a změnil v absolutní klid.

Porovnejte prosím váš sluch během zážitku s každodenním sluchem bezprostředně před zážitkem.     Slyšel jsem co si ostatní povídají o mě a potom ticho i když v dílně' kde se to stalo byl veliký hluk.

Viděli nebo slyšeli jste nějaké pozemské události'  které se odehrávaly během času'  kdy bylo vaše vědomí odloučené od vašeho fyzického / pozemského těla?    Ano     Viděl jsem' jak se mě ostatní pokoušejí pomoci vstát a slyšel jsem' jak někdo říkal' že mám asi epileptický záchvat.

Jaké pocity a emoce jste cítili během zážitku?    pohoda' klid' stav beztíže' cítil jsem jen horní polovinu těla.   

Vletěli jste do či skrz tunel?    Ne     Jen jsem cítil' že něco takového je za mnou.

Viděli jste nadpozemské světlo?     Nejsem si jistý    Světlo jsem neviděl přímo' ale cítil jsem ho. Bylo velice silné' teplé a příjemné

Připadalo vám'  že jste se setkali s mystickými bytostmi nebo jejich přítomností nebo jste slyšeli neidentifikovatelný hlas?     Ne     

Setkali jste se nebo jste si byli vědomi nějakých zesnulých (nebo stále živých) bytostí?    Ano     Viděl jsem hodně zřetelně' víc než ostatní moji matku' která byla ještě naživu.

Byli jste si vědomi minulých událostí ve vašem životě během vašeho zážitku?    Ne     

Připadalo vám'  že jste vstoupili do nějakého jiného'  nepozemského světa?    Do nějakého cizího a divného místa     Uvědomoval jsem si' že jsem umřel a že jdu do nebe i když jsem před tím na odchod do nebe vůbec nevěřil.

Zdálo se'  že čas zrychluje nebo zpomaluje?     Zdálo se'  že se vše děje najednou; nebo se čas zastavil nebo ztratil všechen význam    Vůbec nevím' jak to vše dlouho trvalo' tam nahoře čas není.

Připadalo vám'  že náhle rozumíte všemu? Všemu okolo mě a ostatních     Nedá se říci' rozuměl. Spíše jsem to cítil' nebo jsem měl takový pocit

 

Narazili jste na nějakou hranici nebo omezující fyzickou strukturu?     Nejsem si jistý   

Viděli jste nějaké výjevy z budoucnosti?    Ne     

Připadalo vám'  že jste měli výjimečné znalosti nebo'  že znáte smysl (***jen zážitek)?     Nejsem si jistý    Když se mi promítal můj život' překvapily mě detaily' na které jsem dávno zapoměl.

Prosím proberte jakékoliv změny'  které se vám mohli přihodit v životě po vašem zážitku:   Slight changes in my life    Po zážitku se dívám na život s větším nadhledm. Mám pocit' že mám v sobě hodně lásky a soucitu. Jsem mnohem více citlivější. Myslím si' že dovedu rozeznat jen blízkostí jací jsou lidé. Když třeba je někdo za mnou a nevidím ho' cítím' že je to někdo s negativní energií. Několik lidí mi řeklo' že můj dotek rukou je pro ně velice příjemný a že mi vyzařuje z rukou veliké teplo. Dokonce mi to řekli i dva lidé co se zabývají léčitelstvím. Shodou okolností jsem byl u jednoho léčitele a toho jsem velice zaujal i když jsem tam nebyl jako pacient. U všech lidí prý vidí auru' ale u mě bezprostředně po urazu žadnou neviděl a začal mě zkoumat.

Udály se nějaké změny ve vašich hodnotách nebo přesvědčeních po vašem zážitku'  které se staly jako výsledek vašeho zážitku?    Ano     Určitě. Přehodnotil jsem život. Dávám přednost duševním hodnotám před hmotným. Nestal se ze mě věřicí' ale mám určitě k Bohu blíže a věřím v Anděly.

Měl jste nějaké duševní'  neobyčejné nebo jiné speciální nadání po vašem zážitku'  které jste předtím neměli?     Nejsem si jistý   

Řekli jste někdy někomu o svém zážitku?          Asi až po několika letech' protože jse se bál' že mi to nikdo neuvěří .

Měli jste nějaké vědomosti o prožitcích blízké smrti (PBS) před vaším zážitkem?     Nejsem si jistý   

Co jste si mysleli o reálnosti vašeho zážitku krátce (dny až týdny) po tom'  co se udál (vyberte nejlepší odpověď):    Zážitek byl rozhodně reálný     Věděl jsem a vím' že to bylo reálné. Uvědomil jsem si' že jsem se vrátil' protože tu mám ještě nějakou práci' nebo povinnost a že určitě existuje něco víc' než pozemský život. To vím zcela určitě !

Co si myslíte o reálnosti svého zážitku v současné době (vyberte nejlepší odpověď):    Zážitek byl rozhodně reálný     

Změnili se nějak vaše vztahy výhradně jako důsledek vašeho zážitku?     Nejsem si jistý   

Změnila se nějak vaše náboženská/spirituální praxe výhradně jako důsledek vašeho zážitku?    Ano     Nebyl jsem a ani nejsem věřicí' ale k Bohu mám po zážitku o něco blíže. Jestli je to Bůh. Něco existovat musí. Věřím' že jsou Andělé' někdy mám pocit' že je cítím.

V nějakém čase ve vašem životě'  napodobilo něco nějakou část vašeho zážitku?     Ne   

Popisují otázky a vámi poskytnuté odpovědi přesně a komplexně váš zážitek?    Ano             
        

Existuje něco dalšího'  co byste rádi dodali k vašemu zážitku?    Už je to dlouho co se mi to stalo a možná i několik let si na to ani nevzpomenu' ale když je mi hodně špatně a byl jsem již asi dvakrát blízko smrti' nemám z ní strach.