Strona gł�wna NDERF
Nadesłane przeżycia (NDE)
Napisz o swoim przeżyciu

Tom P - NDE

OPIS DOŚWIADCZENIA: 

 

Gdy moje serce usta³o, by³em œwiadomy, ¿e stajê siê niewa¿ki i odchodzê, a w³aœciwie unoszê siê ze szpitalnego wózka w izbie przyjêæ. By³o tam bia³o i spokojnie. Zastanawia³em siê jak siê unios³em bez napiêcia krêgos³upa. Wtedy siê obudzi³em i zobaczy³em jak zajmuj¹ siê mn¹ po przeprowadzeniu terapii szokowej. Czujê siê w du¿ym stopniu tak jak kiedyœ, w ogóle nie bojê siê œmierci.

Czy Twoje doœwiadczenie trudno opisaæ s³owami?  Nie

Czy w czasie tego doœwiadczenia istnia³o zagro¿enie Twojego ¿ycia?  Tak

      Proszê opisaæ:  Zatrzymanie akcji serca 

 Jaki by³ Twój poziom œwiadomoœci i czujnoœci podczas doœwiadczenia?  By³em œwiadomy wszystkiego podczas mojego doœwiadczenia. Wiêcej z niego pamiêtam ni¿ z okresu mojej rekonwalescencji. 

Czy doœwiadczenie by³o w jakiœ sposób podobne do snu?  Tak

Czy doœwiadczy³eœ oddzielenia swojej œwiadomoœci od cia³a?  Nie

Jakie uczucia towarzyszy³y doœwiadczeniu?  By³em ciekawy i spokojny 

Czy s³ysza³eœ jakieœ niezwyk³e dŸwiêki lub odg³osy?  Nie

Czy przechodzi³eœ przez tunel lub jak¹œ zamkniêt¹, ograniczon¹ przestrzeñ?  Nie

Czy widzia³eœ œwiat³o?  Tak

      Proszê opisaæ:  Du¿o bia³ego œwiat³a 

Czy spotka³eœ lub widzia³eœ inne istoty?  Nie

Czy doœwiadczy³eœ przegl¹du swojego dotychczasowego ¿ycia?  Nie

Czy zaobserwowa³eœ lub us³ysza³eœ cokolwiek dotycz¹cego ludzi lub wydarzeñ dooko³a, co mog³o byæ póŸniej zweryfikowane?  Nie

Czy widzia³eœ b¹dŸ odwiedzi³eœ jakieœ piêkne lub wyró¿niaj¹ce siê miejsca, poziomy lub wymiary?  Nie

Czy mia³eœ poczucie innej, odmiennej przestrzeni lub czasu?  Nie

Czy czu³eœ, ¿e masz dostêp do jakiejœ szczególnej wiedzy, zna³eœ uniwersalny porz¹dek i/lub cel  we wszechœwiecie?  Nie

Czy dotar³eœ do jakiejœ granicy lub ograniczaj¹cej struktury fizycznej?  Nie

Czy sta³eœ siê œwiadomy przysz³oœci?  Nie

Czy mia³eœ mo¿liwoœæ zadecydowaæ czy powrócisz do w³asnego cia³a?  Nie

Czy po swoim doœwiadczeniu otrzyma³eœ jakiekolwiek psychiczne, paranormalne lub inne dary, których nie posiada³eœ przed doœwiadczeniem?  Nie

Czy po Twoim doœwiadczeniu zmieni³y siê Twoje wierzenia, pogl¹dy, stosunki do niektórych spraw?  Nie

Jak doœwiadczenie wp³ynê³o na relacje z innymi ludŸmi, na Twoje codzienne ¿ycie, praktyki religijne, karierê itp.?
 
  Zwolniê tempo i bêdê ¿yæ z dnia na dzieñ. 

Czy opowiada³eœ innym o swoim doœwiadczeniu?  Tak

      Opisz reakcje:  Jestem zdumiony jak wielu jest tym zainteresowanych. 

Jakie emocje odczuwa³eœ po doœwiadczeniu? Spokój

Jaka by³a najlepsza i najgorsza czêœæ Twojego  doœwiadczenia?  Przekonanie, ¿e œmierci nie trzeba siê baæ. 

Czy jest coœ, co chcia³byœ dodaæ na temat Twojego prze¿ycia?  Nie

Czy Twoje ¿ycie zmieni³o siê po tym doœwiadczeniu (na jego skutek) w jakiœ specjalny sposób?  Nie

Czy po doœwiadczeniu inne wydarzenia w Twoim ¿yciu, leki lub substancje wywo³a³y takie samo prze¿ycie lub jego czêœæ?  Nie

Czy informacje, które tu poda³eœ i odpowiedzi, których udzieli³eœ w pe³ni i dok³adnie opisuj¹ Twoje prze¿ycie?  Tak