WAŻNE BADANIA  
Jesteśmy jedyn� stron�, za pośrednictwem kt�rej Wasze relacje zostan� wykorzystane w ważnych projektach badawczych nad NDE.

Napisz o swoim przeżyciu 
Projekt w zarysie
Recenzja artykułu z czasopisma "The Lancet"� - autorka Jody
Szwajcarskie studium OBE (19.09.2002)
A Note on Science and NDE (A scientific model why memory aka consciousness cannot reside solely in the brain)
Pokrewne dusze 5 Część studium
Dogłębne studium nad NDE spowodowanymi tonięciem
Uzdrawianie i inne dary paranormalne
Przeżycie na granicy śmieci, Religia, Duchowość
Czwarty wymiar i NDE
Comparison of NDEs Occurring Before and After 1975
Physician Views and Response to Patients' NDE
NDERF Chi Square Analysis
NDERF Web Submission Data Summary

 
Soulmates 2003 
Część 5 "Soulmates" 

autorka Jody 13.02.2003

To już piąta, kulminacyjna część omawiająca wyniki czterech poprzednich badań. Dotyczyły one świadomości, związk�w między ludźmi, związanych z nimi uczuć, poczucia uniwersalnego porządku, zmiany w wierzeniach i przeglądu własnego życia.

Przeżycia na granicy śmierci oraz Rzeczywistość, autorka: Jody 27.03.2003. Przegląd literatury i badań dotyczących sn�w. Por�wnaliśmy je z doświadczeniami na granicy śmierci biorąc pod uwagę pytanie dotyczące podobieństwa NDE i sn�w - jedno z pytań naszego formularza. Praca ta to przegląd stanu świadomości i odmiennych stan�w świadomości badanych. Zawiera odniesienia do wspomnień i relacji z przeżytych zdarzeń. Następnie NDE i rzeczywistość rozpatrzone zostały w kontekście wpływu rzeczywistości.


Dogłębne studium nad NDE spowodowanymi tonięciem.  Autorka: Jody 2.03.2003.  Referat na temat os�b, kt�re swoje doświadczenia na granicy śmierci przeżyły podczas tonięcia. Chcieliśmy sprawdzić, czy spos�b, w jaki umierali miał jakikolwiek wpływ na ich doświadczenia. Por�wnaliśmy te przeżycia z przeżyciami na granicy śmierci występuj�cymi na skutek zatrzymania akcji serca, a następnie por�wnaliśmy je z innymi NDE og�lnie. Ponieważ ponad 70 % badanych to dzieci, wzięliśmy też pod uwagę wpływ wieku. Dane sugeruj�, że spos�b umierania ma znaczny wpływ na to, co przeżywaj� ludzie podczas NDE.

Przeżycie na granicy śmieci, Religia, Duchowość, autorka: Jody 11.12.2002 Duchowość i NDE leżą na kresach nauki. Są one jednak bardzo delikatną kwestią ze względu na naturę religii. Celem tego badania jest obiektywne spojrzenie na dane przekazane nam przez osoby, kt�re przeżyły NDE za pomocą naszej strony i zaklasyfikowanie odpowiedzi nam dostarczonych. Analizowane kwestie to między innymi przekonania religijne przed i po NDE oraz zmiana swoich wierzeń. Raport zawiera kilka zaskakujących wynik�w dotyczących dostrzegania uniwersalnego porządku i innych dar�w otrzymanych po przeżyciu NDE.

Uczucia towarzyszące NDE Część 3 "Soulmates"  autorka Jody 5.02.2003  Oto podsumowanie 318 odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy zadając pytania osobom, kt�re miały doświadczenia na granicy śmierci. Pytania dotyczyły uczuć i emocji doświadczonych podczas NDE i po doświadczeniu. Ponadto, wzieliśmy też pod uwagę stosunek do innych ludzi po doświadczeniu. Uczucia i emocje są wsp�lnym mianownikiem dla rzeczywistości fizycznej oraz dla rzeczywistości po drugiej stronie. Najpowszechniejszymi uczuciam doświadczanymi podczas NDE są spok�j, miłość i szczęście. Natomiast po NDE gł�wnym odczuciem jest zmieszanie. Referat ten dotyczy emocji podczas doświadczeń na granicy śmierci jak i ich roli w naszym ziemskim życiu.

Przegl�d życia, Zmiana wierzeń, Poczyucie Uniwersalnego Porz�dku, Przeżycia na granicy śmierci, Część 4 Soulmates autorka: Jody 13.02.2003  Raport ten jest podsumowaniem odpowiedzi, kt�re otrzymaliśmy od 319 os�b, kt�re przeżyły NDE. Pytania dotyczyły ich doświadczenia, przegl�du własnego życia, zmian w wierzeniach, zmian, w dotychczasowym życiu oraz poczucia uniwersalnego porz�dku. Na podstawie testu chi square (test podsumowuj�cy dane statystyczne, służy do sprawdzenia czy r�żnice między danymi pochodz�cymi z obserwacji i danymi oczekiwanymi s� wył�cznie rezultatem przypadku czy też maj� znaczenie statystyczne), wszystkie czynniki w dużym stopniu s� ze sob� powi�zane i wydaj� się jeszcze bardziej sensowne, kiedy s� analizowane jako grupa. Raport też zwraca uwagę na rolę przegl�du własnego życia w pomocy w zrozumieniu uniwersalnego porz�dku i, co za tym idzie, zmian, jakie następuj� u ludzi po NDE.

Uzdrawianie i inne dary paranormalne: wyniki badań przeprowadzonych pomiędzy osobami, kt�re przeżyły NDE i tym, kt�rzy NDE nie doświadczyli. autorka : Jody 23.12.2002  Na początku chciałam podziękować wszystkim, kt�rzy wzięli udział w tych ogromnych badaniach. Udział wzięły 124 osoby, kt�re przeżyły NDE i 75 os�b, kt�re NDE nie miało. Bez Waszej pomocy nigdy nie uzyskalibyśmy tak zaskakujących wynik�w! Pytania na temat uzdrawiania odnosiły się do jego znaczenia. Pytaliśmy r�wnież o to, czy uczestnicy otrzymali inne emocjonalne dary lub dary uzdrawiania i czy pojawiły się one przed czy też po NDE (albo innym paranormalnym przeżyciu). Zostali zapytani r�wnież o to, czy udało im się kogoś uzdrowić, a jeśli tak, poprosiliśmy by podali nam przykład i wyjaśnili jak to się stało. Dokonaliśmy r�wnież rewizji poprzednich badań. Zajęliśmy się też obecnym sporem między medycyną i leczeniem metodami alternatywnymi. Gł�wnym wnioskiem z naszego badania jest fakt, że efektywność medycyny alternatywnej zależy od tego, jak się postrzega uzdrawianie. W większości uzdrawianie jest postrzegane jako cały ogromny system wierzeń, a nie samą oddzielną naukę o ciele fizycznym.    Partnerskie dusze (Soulmates) i Świadomość, (Część 1 badania Soulmate)  autorka:Jody 9.11.2002 Jako małe wprowadzenie, na corocznej konferencji IANDS w roku 2000, Dr. Jeff Long i ja zrobiliśmy prezentację dotyczącą naszych badań nad Soulmate. Ostatnio zaczęłam spisywać tę prezentację. Postanowiłam to zrobić by sprawdzić czy dodając nowe dane, wyniki starego badania będą się zgadzały. Okazało się, że mamy ponad dwa razy więcej danych niż wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy. Każda analizowana kwestia posiada takie bogactwo informacji w każdej podkategorii, że spisanie wszystkiego stało się niemożliwe. Dlatego też zdecydowałam, że napiszę serię referat�w zawierających nowe dane i dopiero na końcu podsumowujący referat na temat rozumienia Soulmate zawierający wszystkie poszczeg�lne wyniki badań.

Czwarty wymiar i NDE, autorka Jody 25.11.2002 Z badań nad NDE wywnioskować można (jedynie to pasuje do zebranych danych), że świadomość (jednoznaczne z duszą) jest tworem z czwartego wymiaru. Takie pojmowanie wpływa na nasze postrzeganie czasu oraz naszej codziennej, tr�jwymiarowej rzeczywistości, a to decyduje o tym jak postrzegamy naukę, religię i społeczeństwo. Artykuł jest pr�bą wyjaśnienia natury czwartego wymiaru przez por�wnanie go do rzeczywistości jedno-, dwu-, i tr�jwymiarowej z tym, co na temat czwartego wymiaru m�wią nam osoby, kt�re przeżyły NDE.

Jeszcze jedno spojrzenie na istoty spotykane podczas NDE., (część 2 badania Soulmate)  autorka: Jody 25.11.2002   Powszechnym elementem charakterystycznym i unikalnym dla NDE są spotkania ze zmarłymi krewnymi. To właśnie krewni i postacie z religii są często widziane po drugiej stronie. Studium dotyczy tych istot. Dane podzielone są na dwie kategorie - istoty znane osobie przeżywającej NDE i istoty nieznane. Spośr�d 302 os�b, kt�re wzięły udział w tym doświadczeniu 29% (88) ujrzało osoby sobie znane a 25.8 % (78) - osoby obce. Spośr�d 166 os�b, kt�re w og�le widziały jakiekolwiek istoty 53% widziało istoty sobie znane, a 47 % - obce. Najwyższy procent istot znajomych stanowią krewni (związani więzami krwi) - 25.9%, następnie istoty znane z religii (22.9 %). Om�wiony został r�wnież wpływ świadomości na koncepcję Soulmate oraz wpływ popularnego mitu krążącego na temat Soulmate. (tzw. "Soulmate myth of popular culture")

Review of New Swiss Study on OBEs, by Jody 9/25/02  The study was published in the British journal Nature on 9/19/02.  Several media articles were published based upon this study.  This article takes a look at: 1) the study, 2) the media coverage, and 3) critical discussion of both, the study and the media. 

NDERF Web Submission Summary - Fascinating statistics on NDErs web-form data

Announcement from Dr. Jeff Research Breakthrough Over 2000 chi-square statistical analyses of experiences submitted via this web site has been performed.  This will significantly enhance our understanding of NDE.  Presentation of this research & preliminary comments should be out in several months. Dr. Jeff (of NDERF) releases the preliminary analysis of the experiences submitted via this web site.  Have you ever wondered how many NDErs have a life review?  Encounter a tunnel?  Encounter anything that reproduces any element of the NDE later in life?  Check it out (note erratum, 7/8/00)!  Click "Research Breakthrough" link above. 7/8/00

A Note on Science and NDE, Why Memory Cannot be entirely processed in the brain. An awesome article by Simon Berkovich, Professor of Engineering and Applied Science at the George Washington University that presents a scientific model why memory (aka consciousness) cannot reside solely in the brain.  3/8/02
A Comparison of NDEs Occurring Before and After 1975 Results from a Web Survey of Near Death Experiencers. by Jeff Long, MD 5/18/02  The 1975 publication of Life after Life (Moody, 1975) led to wide public recognition of near death experience (NDE).  No prior study has investigated the similarities and differences of NDEs occurring before and after 1975.  Much of the earliest NDE research, in the late 1970�s and early 1980�s, would have studied NDEs occurring predominantly before 1975.  If the content and aftereffects of NDEs remained constant before and after 1975, this earliest NDE research may be considered applicable to NDEs occurring more recently.  This study uses the methodology of an Internet based questionnaire survey which has not been previously reported.  A total of 218 NDErs were surveyed.  The only statistical differences between the group with NDEs before 1975 (n=48) compared with the group with NDEs during or after 1975 (n=170) were due to expected differences in NDEr age at the time of the NDE, and age currently.  No other significant difference was found between these two groups with regard to NDE demographics, experience elements, or aftereffects studied.

Special Announcement
We became aware of a prospective study of NDE (Near-Death Experience) some months ago from Denmark. It is my understanding that this study (by Pim van Lommel, lead author) is scheduled for publication in The Lancet 12/15/01. The Lancet is the most prestigious European medical journal. Briefly, this study involved prospective study of 344 cardiac arrest patients. 62 had a NDE, and of these, 41 had a deep NDE. Patients having a NDE and those not having a NDE were followed for up to 8 years. This article concludes NDE is medically inexplicable, and found NDErs had a statistically reduced fear of death and much increased belief in an afterlife, among other findings. In my opinion, this article is one of the strongest medical studies ever published with evidence of consciousness surviving death, and validating retrospective studies of NDE.  Click for this article's Press Release.  This is also posted on NDERF's Bulletin Board.
Dr. Jeff, NDERF
12/16/01
 

Copyright1999 by Dr. Jeff and Jody Long


e-mail:   Webmaster:  Jody A. Long

Jody A. Long Professional Websites
Jody A. Long's Family Law web site: www.attyfamilylaw.com; Jewelry by Jody www.jewelrybyjody.com
 

Strona ostatnio uaktualniona: 08/31/15 08:30:56 AM -0500

Liczba odwiedzających: Hit Counter
(Od 26.08.2003)