NDERF Home Page Aktuelle NDO'er Del din NDO

Informace pro média

 

MEDIA HAVEN:  Nyní máme seznam lidí, kteří zažili NDE, podle země/státu/města s krátkým komentářem a odkazem na jejich zážitky, což může zjednodušit nalezení lidí, se kterými chcete udělat rozhovor nebo o které máte zájem.  Pro ty, kteří měli NDE:  Zaznamenáváme obrovský nárůst zájmu médií o tento fenomén. Mnozí se snaží o rozhovor blízko místa, odkud je reportér nebo kde je projekt filmován. Můžete se dostat do Media Haven, kde se můžete podívat na svůj příběh kliknutím na tento odkaz.

O NDERF/ADCRF/OBERF


NDERF (Near Death Experience Research Foundation) Nadace pro zkoumání prožitků blízké smrti  www.nderf.org
ADCRF (After Death Communication Research Foundation)
Nadace pro zkoumání posmrtné komunikace www.adcrf.org
OBERF (Out of Body Experience Research Foundation) 
Nadace pro zkoumání zážitků mimo tělo www.oberf.org

NDERF se věnuje studiu NDE (PBS) a podpoře těm, kteří zažili NDE a podobné zážitky. ADCRF se věnuje studiu posmrtné komunikace a podpoře těm, kdo zažili ADC nebo poskytuje poselství naděje těm, kteří trpí ztrátou milovaného člověka. OBERF se věnuje studiu duchovního spektra událostí, které nezapadají do kategorií NDE nebo ADC. Což znamená zážitky podobné NDE, zážitky stavu mimo tělo a duchovně transformativní události. 

Žádná z webových stránek nic neprodává ani nepožaduje příspěvky. Jedním z důvodu je to, že webové stránky jsou prací z lásky. Jsme zde proto, aby zprávy o pokračující existenci lidskéhovědomí vešly ve známost. Další důvodem je to, že výzkum vědomí je mnohem věrohodnější, pokud zde nejsou žádné komerční zájmy.

MEDIA HAVEN:  SPECIAL TREAT!  Klikněte zde pro seznam lidí s NDE sezařených podle města, státu a země - s rychlým přečtením komentářů!  To zjednodušuje nalezení lidí, kteří zažili NDE a s kterými byste chtěli udělat rozhovor nebo byste měli zájem si s nimi psát. 

Konkrétně o NDERF (Near Death Experience Research Foundation, www.nderf.org)

NDERF je věnována studiu NDE a podpoře těm, kteří zažili NDE a podobné zážitky.  NDERF nic neprodává a nevyžaduje příspěvky.

Webové stránky NDERF jsou nejlépe hodnocené webové stránky mezi nejznámějšími vyhledávači pro termín „near death experience“ a mají přes 60,000 návštěv (zobrazení stránky) měsíčně.  NDERF zveřejnila 11 původních výzkumů NDE. Zatím poslední velký projekt NDERF je překlad zážitků NDE a podobné NDE materiály do cizích jazyků.  Současně zážitky NDE a podobné NDE materiály jsou dostupné ve 22 různých cizích jazycích na NDERF.  Čtenáři z více než 70 různých cizích zemí měsíčně navštěvuje webové stránky NDERF.

Dr. Jeff, M.D. je zakladatelem a tvůrcem NDERF/ADCRF/OBERF stránek.  Je autorem New York Times Best Sellerem "Evidence of the Afterlife" (vydané jen ve slovenštině: „Dôkazy o živote po smrti“). Dr. Jeff je praktikujícím lékařem ve ve speciální oblasti radiační onkologie (používání radiace k léčení rakoviny).  Dr. Jeff současně pracuje v Houmě, Louisiana. 

Jeff založil jednu z největších a nejvíce respektovaných webových stránek věnovaných NDE na
www.nderf.org.  Tato webová stránka má přes 200 kompletních textů příběhů zážitků.  Jako přímý důsledek zážitků podobných NDE, Jeff také založil webové stránky věnované Posmrtné komunikaci (ADC, www.adcrf.org) a Stavům mimo tělo (OBE, www.oberf.org).  Tyto dvě webové stránky mají přes 200 a 150 kompletních textů o zážitcích.

Jeff je členem představenstva IANDS (Mezinárodní asociace pro studium blízké smrti).  Také je předsedou výboru pro výzkum IANDS.  Diskutoval o NDE v mnoha celonárodně vysílaných rádiových a televizních pořadech, naposled byl na World News s Peterem Jenningsem.  Vystupoval na často opakovaném dílu „Ten Biggest Mysteries“ na The Learning Channel kdy bylo NDE záhadou číslo jedna.  Také naposled vystupoval v episodě "Ascending with Angels," s Bobem Turnerem.  Také se objevil na Fox Television News.  Byl mnohokrát v pořadu rádia the Art Bell a v Coast to Coast rádiu s Georgem Noory.

Jody Long se také podílí na studiích vědomí s NDERF/ADCRF/OBERF. 

Je autorkou knihy "From Soul to Soulmate." 

Jody je právnička a aktivní spolubadatelka a autorka webových stránek a souvisejících projektů.  Jody dala webovým stránkám podobu v březnu 2002 a je současným webmasterem stránek NDERF, ADCRF a OBERF.  Jodyino nadšení pro webové stránky NDERF byly důležité pro růst a výzkumnickou důležitost webových stránek dnes.  OBERF byla vzkříšena a dnes je na tom skutečně dobře, protože lidé na celém světě chtějí mluvit a poslouchat o dalších případech týkajících se lidského vědomí. NDERF mezinárodní projekt je velmi vzrušující, protože byl otevřen globálním pohledům.  Lidské vědomí teď skutečně může být studováno v celosvětovém měřítku.  Jody se účastnila mnoha rozhovorů v rádiích. Také působila ve správní radě organizace Friends of IANDS v Seattlu. Jody pro můj výzkum publikovala v recenzovaném časopisu.  Její výzkum má mnoho originálních částí a slouží jako základ pro mnoho nových studií a cest jak nazírat na NDE a lidské vědomí.  Výzkum byl použit jako část účebního plánu ve škole v Anglii.  Dr. Kevin Nelson, University of Kentucky, jenž byl také inspirován jejím výzkumem, vedl studii a publikoval v lékařském periodiku „Neurology“.  Jody se objevila v článcích v ženských magazínech v Sudánu, Maroku, Egyptě a Argentině.  Pomáhala mnoha autorům, televizním společnostem a nakladatelstvím v jejich výzkumu a propagačnímu úsilí.  The Azreal Endeavor je sbírka článků, kter má pomoci demystifikovat přechod smrti.  Jody se aktivně podílí na výzkumu paranormálních jevů již desítky let a má rozsáhlé znalosti v mnoha paranormálních oblastech.  Navíc měla několik zážitků stavů mimo tělo OBE a osobně zažila několik paranormálních událostí. 

Domnívá se, že globální poselství míru, lásky, tolerance a bratrství by mělo být základem poselství o NDE.


Zážitky blízké smrti
 

 

      Ačkoliv většina lidí, kteří se přiblížili smrti, říkají, že si nic nepamatují, okolo 18% později uváději, že se „něco stalo“.  To „něco“ je často prožitek blízké smrti (NDE).  NDE jsou poměrně časté. Průzkum od společnosti Gallup z roku 1993 vedl k odhadu, že 12 až 15 milliónů američanů osobně zažilo NDE.  Stejně tak v roce 2001, téměř 600 dospělých každý den ve Spojených státech zažije NDE.

    Existuje polemika o tom, jak definovat NDE.  Výzkumníci zatím nedosáhli shody, jak NDE definovat.  V dopise pracovníkům ve zdravotnictví od IANDS (Mezinárodní společnost pro výzkum zážitků blízko smrti) je na základě konsensu předsednictva IANDS NDE definováno jako: „Jasný zážitek spojený s vnímáním vědomí mimo tělo, který nastal v době skutečné nebo hrozící smrti nebo ohrožení zdraví“.  Definice použitá mnou ve výzkumné práci je podobná a sice: „Jasný zážitek spojený s vnímáním vědomí mimo tělo, který nastal v době skutečné nebo bezprostředně hrozící smrti“.  NDE se může přihodit v dospělosti nebo v dětství.  NDE byly zaznamenány od časů Platóna a v různorodých kulturých napříč celým světem.

    Důležité je, že nemusíte fyzicky zemřít (se zastavením dýchání a/nebo srdečních funkcí), abyste měli zážitek jako je NDE.  Zážitky shodné s NDE – s těmi spojenými s klinickou smrtí, byly zaznamenány v různých okolnostech, se kterými nebyla spojena žádná život ohrožující událost. Takové okolnosti mohou obsahovat například ne-smrtelné dopravní nehody, horolezecké úrazy a porod.  Zážitky podobné NDE jsou poměrně časté u nevyléčitelně nemocných pacientů a jsou označovány jako „vize na smrtelné posteli“ nebo „zážitek blížícího se konce života“.  NDE jsou jedna z částí spektra významných lidských spirituálních zážitků.  Zážitek může být hluboce významný a smysluplný tomu, kdo jej zažil, bez toho aniž by splňoval striktní definici NDE.  Takové zážitky mohou být označeny jako „zážitky podobné NDE“.

    Je jasné, že NDE  není halucinace nebo mentální/psychiatrická dysfunkce.   Jsou to reálné zkušenosti.  Prakticky všichni, kteří zažili NDE, se kterými jsme se setkali, pociťovali svůj zážitek jako reálný, významný a smysluplný.  Když jsou přímo dotázáni, zda byl zážitek jakkoliv snový, téměř všichni, kteří zažili NDE a které jsme oslovili, odpověděli ne.  NDE zážitky byly rozsáhle popsány v lékařské literatuře. Skeptikové k NDE nejsou schopni najít věrohodné biologické nebo psychologické vysvětlení pro NDE.  Toto selhání na straně skeptiků vysvětluje velký počet různých a obecně nepřijmaných alternativních vysvětlení NDE.

        Úroveň vědomí během prožitku byla téměř vždy popisována jako plně bdělá a často (jak jeden dotazovaný popsal) „daleko více vědomá než je normální“.  Tyto zážitky se zdají docela rozdílné od čehokoliv, s čím se setkáváme v každodenním životě.  Když jsou ti, kteří žili NDE dotazováni „Měli jste po této zkušenosti nějakou jinou událost ve vašem životě, léky nebo látky které reprodukovali nějakou část zážitku?“, 81% odpovědělo ne.    

Jsme ohromeni jak podobnostmi tak odlišnostmi NDE zážitků. Zatímco někteří lidé, kteří jej zažili, mají podrobný a dlouhotrvající zážitek, jiní mají kratší a méně „dramatický“ zážitek. Věříme, že všechny NDE zážitky jsou významné a  důležité pro naše úsilí naučit se jejich význam.

Žádné dva zážitky nejsou stejné, ale ve skupině zážitků vznikly určité evidentní vzory. Náš poslední výzkum je založen na 315 zážitku NDE sdílených přímo na naši webovou stránku.  Je popisováno jedno nebo více (pořadí se může lišit):
 
1.     Těžkosti s vysvětlováním NDE.
    Obyčejný jazyk se často zdá nepostačující k popisu těchto neobvyklých zážitků (67% v našem výzkumu).

2.     Spojení s život ohrožující událostí.
    Hrozba může být reálná nebo domnělá, fyzická a/nebo psychologická.

3.     Oddělení vědomí od těla.
    Pocit prohlížení si okolí z jiného místa než je fyzické tělo. Někteří mohou vidět svá těla a často zoufalé resustitační úsilí.  Jsou obvykle schopni slyšet to, co bylo řečeno, často také značné rozpaky zdravotníků podílejících se na resustitaci.  Ve stavu mimo tělo nejsou schopni fyzicky působit na něco nebo někoho.  Je v něm často pocit klidu a prakticky nikdy nepohoda.

4.     Schopnost vidět a slyšet detaily událostí (které se mohou dít blízko u těla nebo dále) zatímco jsou v bezvědomí.
    Tyto detaily (které mohou obsahovat prohlášení o smrti) jsou často později potvrzené od ostatních, kteří jsou obvykle užaslí a zmatení, že člověk, který zažil NDE si byl vědom těchto událostí, zatímco byl v bezvědomí. V našem výzkumu byli lidé, kteří zažili NDE dotazováni „Pozoroval jste nebo slyšel cokoliv týkající se lidí nebo událostí během vašeho zážitku, které jste si mohli později ověřit“ 37% odpovědělo kladně.

5.    Zažívání intenzivně silných emocí.
    Tyto emoce mohou zahrnovat extázi, strach, klid a mír.  Většina zážitků NDE jsou spojeny s velmi příjemnými emocemi, ale okolo 18% jsou spojeny s emocemi strachu, souzení, prázdnoty, etc.  Je třeba poznamenat, že pozitivní životní změny jsou často spojeny s děsivými zážitky, včetně téměř úplné absence strachu ze smrti. Pozitivní životní změny jsou tak významné, že většina lidí, kteří zažili děsivé NDE, později říkají, že jsou rádi za tento zážitek.

6.    Slyšení charakteristických zvuků. 
    Prožívající mohou uvádět, že slyšeli různé neobvyklé zvuky nebo zvláštní hluk.  Mohou je popisovat jako příjemné, muzikální, bzučení nebo zvonění. Často je hudba popisována tak, že je téměř vždy krásná víc, než je pozemsky možné.

7.    Procházení tmavým tunelem. 
    Tunel je různorodě popsán, pokud jde o jeho vzhled a velikost. Nesetkali jsme se s někým, kdo měl NDE a měl by v tunelu klaustrofobické pocity.  Pohyb v tunelu může být popsan jako relativně pomalý nebo extrémně rychlý, může v tunelu zrychlit.  Občas jiná bytost(i) doprovází tento průchod tunelem, ačkoliv častější je cestovat sám. Obvykle je viděno jasné světlo na konci tunelu a zdá se být cílem cesty tunelem. Zkušenost v tunelu je popisována 54% lidmi, kteří prožili NDE a vyplnili dotazník.

8.    Setkání s jasným světlem.
    Světlo může být bez formy nebo je často vnímáno jako bytost, ať už duchovní bytost nebo zesnulý milovaný. To je obvykle spojené s intenzivními pocity lásky, radosti nebo míru spojeného s tímto setkáním. Světlo může být viděno z odstupu nebo do něj prožívající vejde během zážitku. Světlo bylo viděno 69% lidmi, kteří prožili NDE a vyplnili dotazník.

9.    Setkání s jinými lidmi.
    Prožívající se může setkat s dalšími duchovními bytostmi nebo se zesnulými milovanými. Zemřelá domácí zvířata se vyskytují stejně jako další zvířata (nejčastěji ptáci nebo motýli). Setkání s dalšími lidmi je obecně popisováno jako radostná a milující. Další bytosti byly viděny 74% lidí, kteří prožili NDE a vyplnili dotazník.

10.    Souhrn života.
    V některých případech jsou prožívající konfrontováni s rychlým panoramatickým souhrnem jejich životů. Tento životní souhrn může obsahovat stručné přehledy momentů jejich minulého života nebo může být velmi podrobný s předvedením toho, jak prožívajícího činy ovlivnily ostatní okolo něj.  V některých případech prožívající skutečně vidí a cítí jejich činy z pozice jiné osoby a skutečně cítí, co jiní cítili.  Někteří přijali dříve neznámé informace o jejich životě, t.j. o adopci, zatajeném rodičovstvím nebo o zesnulých sourozencích.  Souhrn života se stal ve 35% lidí, kteří prožili NDE a vyplnili dotazník.

11.    Vidět nebo navštívit krásná místa.
    Někteří prožijí cestu do krásných měst, knihoven, zahrad, venkovských scén a k zářivým vodním plochám.

12.    Pocit znalosti univerzálního řádu a smyslu.
    Někteří zažívají pocit hlubokého porozumění vesmíru a/nebo životního smyslu a účelu.  Mnozí lidé, kteří zažili NDE tvrdí, že jim bylo ukázáno obrovkské poznání, ale nemohli se s ním vrátit.  Jiní se vrátitli s pozoruměním.  Při popisu univerzálního řádu a účelu, zdaleka nejčastějši zmiňovaný je pojem „láska“.  Pocit znalosti zvláštního vědění, univerzálního řádu a/nebo účelu mělo 62% lidí, kteří vyplnili dotazník.

13.    Dosažení hranice.
    Hranice může být branou, útesem, plotem, vodou nebo nějakou jinou překážkou, kterou prožívající vnímá tak, že nesmí být překročena, pokud se má vrátit do těla. S hranicí se setkalo 44% lidí, kteří vyplnili dotazník.

14.    Uvědomění si budoucích životních událostí.
    Někteří zažívají „záblesky budoucnosti“, kdy sledují sami sebe a události v budoucnosti.  Takové vize mohou zahrnovat budoucí život prožívajícího nebo mohou být více globální.  Tyto globální vize jsou často apokalyptické.  NDE „proroctví“ vedlo ke značné diskuzi a debatám.  Můj dojem je, že tyto proroctví nejsou neodvratná a jsou předmětem, který se může měnit podle rozhodnutí, která uděláme.  Webová stránka IANDS (
www.iands.org) má sekci, kde se zveřejňuje NDE spojená s proroctvím, které mohou dovolit jejich budoucí studium.  Vědomí budoucích událostí je popisováno 44% dotazovaných.

15.    Rozhodnutí se vrátit.
    Rozhodnutí vrátit se do fyzického těla může být dobrovolné nebo nedobrovolné.  Pokud je dobrovolné, je rozhodnutí se vrátit často utvořeno následující diskuzí se spirituální bytostí a je často spojeno s nedokončenou životní lekcí nebo zodpovědností.  Nehledě na to, zda je rozhodnutí dobrovolné nebo nedobrovolné, pocity smutku, ztráty, deprese a úzkosti mohou návrat do tohoto života následovat. Účast na rozhodnutí ohledně návratu do těla mělo 62% dotazovaných. 

16.    Návrat do těla.
    Často (ale ne vždy) se vrátí pocity bolesti související s život ohrožujícím zraněním.

17.    Zvláštní dary.
    Někteří mluví o psychických nebo dalších paranormálních schopnostech po NDE.  Obyčejně je popisován výrazný nárust míry intuice.  Další obvyklý fenomén je "elektrická citlivost" kde lidé, kteří prožili NDE, pozorují, že se jejich hodinky zastavují a blízké elektrické zařízení (často světla) zhasínají.  Neexistuje žádná dobrá vědecká studie tohoto fenoménu ve velkém měřítku.  Pokud se zeptáme lidí, kteří prožili NDE „Měl jste nějaké duševní, neobyčejné nebo jiné speciální nadání po vašem zážitku, které jste předtím neměli“ 54% odpovědělo ano.

18.    Změny postojů a víry.
     Víra v Boha, ztráta strachu ze smrti a více laskyplných vztahů s ostatními často po NDE následují.  Prakticky všichni, kteří zažili NDE nemají žádný strach ze smrti. Někteří navazují láskyplnější partnerství.  Další, kteří nacházejí změnu v e svých postojích a víře, mohou změnit dřívěji založený mezilidský vztah a ukončit ho v rozporu s milovanými, rodinou a přáteli.  Změny postojů nebo víry následující po NDE byly popsány 91% dotazovaných.

Doporučené otázky pro úspěšné interview

Níže je výčet možných otázek vztahujících se k NDE.  Toto jsou jen návrhy a neváhejte se zeptat na cokoliv chcete (v libovolném pořadí) kdykoliv.  Níže pod těmito otázkami jsou některé materiály obsahující přehled o NDE a přehled o naší práci s výzkumnou nadací prožitků blízké smrti - Near Death Experience Research Foundation (www.nderf.org).

1.  Co je prožitek blízké smrti (NDE)?

2.  Co se typicky stává během NDE?

3.  Jak časté je NDE?

4.  Jaké existují důkazy podporující NDE?

            Jaké jsou nejlepší argumenty skeptiků ohledně příčiny NDE?

            Jaký je nejlepší vědecký závěr ohledně příčiny NDE?

5.  Jaký nedávný výzkum NDE jste dělali & co jste zjistili?

1.  Sny, Prožitky blízké smrti a Realita by Jody 3/27/03. Toto je přehled literatury a studií o snech kombinovaný s retrospektivní studií lidí, kteří prožili NDE a kteří byli dotazování, zda „byl jeji zážitek jako sen?“ Tento dokument poskytuje přehled změněných stavů vědomí, jak souvisí s pamětí, vzpomínáním a vyprávěním zážitků. Pak jsem srovnala a porovnala NDE se sny na pozadí reality. 

2 Podrobná studie prožitků blízké smrti při utonutí by Jody 3/2/03.  Toto je retrospektivní studie lidí, kteří prožili NDE při topení se. Hlavní otázkou bylo, zda příčina smrti ovlivnila jakkoliv zážitek. Srovnání byla provedena mezi topením se a srdeční zástavou a pak srovnány s počtem obecných zážitků NDE. Vzhledem k tomu, že téměř 70% obětí utonutí byli děti, věk byl také zkoumán jako faktor. Z údajů vyplývá, že existuje statisticky významný rozdíl v zážitku NDE podle typu smrti, kterou kdo prožívá. 

3.  Spřízněné duše 2003 část Soulmates  by Jody 2/13/03 Toto je vyvrcholení studie, která se zabývá poznatky z dalších 4 Spřízněné duše studií na vědomí, bytosti, vztahy, emoce, univerzální účel, změny víry a vyhodnocení života.

 4
Přehled života, změna víry, univerzální řád a Smysl a Prožitky blízké smrti Part 4 Spřízněné duše by Jody 2/13/03 Tato studie je retrospektivním přehledem 319 lidí, kteří odpověděli na otázky týkající se prožitků blízké smrti a vyhodnocení života, změněné víry, životních změn a univerzálního řádu/účelu. Z chi-square testu, všechny tyto faktory vysoce korelují se sebou navzájem a dávají větší smysl, když jsou studovány jako skupina. Tento článek se zaměřuje na roli vyhodnocení života v pomoci jak porozumět univerzálnímu účelu a následně změnám, které lidé procházejí po jejich zážitku. 

5.  Emoce a prožitek blízké smrti část 3 Spřízněné duše  by Jody 2/5/03  TTato studie je retrospektivním přehledem 318 lidí, kteří odpověděli na otázky týkajících se emocí během a po NDE a na vztahy po NDE. Emoce jsou obvyklým jmenovatelem mezi fyzickou realitou a tím, co se zažívá na druhé straně. Hlavní emoce, které jsou prožívány během NDE jsou mír, láska a štěstí. Avšak hlavní emoce, která je prožívana po navrátu do těla je zmatení. Tento článek se zaměřuje na roli emocí během a po NDE a na rolikterou emoce hrají v našem pozemském světě. 

 6 Léčení a paranormální schopnosti: Dotazníkové výsledky mezi lidmi, kteří prožili NDE a těmi, kteří ne  by Jody 12/23/02  V prvné řadě bych ráda poděkoval všem, kteří se podíleli na této obrovské studii. Měli jsme 124 lidí, kteří prožili NDE a 75 lidí, kteří NDE neprožili a zúčastnili se výzkumu. Bez vaší pomoci bychom nikdy takové překvapivé výsledky nemohli publikovat! Otázky se týkaly významu léčení, zda účastník zažil nějaké emoční nebo léčebné schopnosti a zda načasování těchto schopností bylo před nebo po jejich NDE nebo jiném paranormálním zážitku. Byli také dotazování, zda někoho vyléčili a pokud ano, měli to vysvětlit nebo udat příklady. Dřívější studie byly přezkoumány. Současné napětí mezi medicínou a léčitelstvím je také zkoumáno. Hlavním zjištěním této studie je, že léčení a očividně alternativní léčení závisí na tom, jak člověk nahlíží na „léčení“. Většinu času to, jak člověk vnímá léčení se je součástí většího systému víry než hen rozčleněná faktografie o fyzickém těle.   

7 Poržitek blízké smrti, náboženství a spiritualita  by Jody 12/11/02  Jedna z posledních hranic studia obklopuje spiritualitu a NDE. Avšak je to velmi citlivé téma vzhledem k povaze náboženství. Co se tato studie snaží dokázat je objektivně se podívat na data předložená lidmi, kteří zažili NDE na webové stránky a kategorizovat odpovědi. Otázky, které jsou analyzovány, obsahují před a po NDE náboženské preference a změněnou víru. Jsou zde některé překvapující výsledky, které se zaměřují na univezrázlní smysl a řád získaný z porozumění NDE.

8Spřízněné duše a vědomí  (Část 1 studie spřízněných duší), by Jody 11/9/02 Jako trochu v pozadí, na výroční konferenci IANDS v roce 2000, Dr. Jeff Long a já jsme měli prezentaci našich výzkumných poznatků týkajících se spřízněných duší. Jedna z hlavních otázek, které jsem chtěla zjistit je, jestli s novými daty budou výsledky stále v souladu s předchozí studií. Ukázalo se, že jsme měli víc než dvakrát údaje takové, jako když jsme začali. Každá otázka analyzovala takové množství informací obsažené v každé podkategorii, že bylo nemožné jen sepsat prezentaci. Proto jsem se rozhodla napsat sérii článků založených na nových údajích a poté napsat závěrečný článek o porozumění spřízněným duším a zahrnout poznatky z jednotlivých článků.

9Čtvrtá dimenze a NDE  by Jody 11/25/02  Z výzkumu zážitků blízkých smrti, model, který sedí na údaje je, že lidské vědomí (synonymum k duši) je konstrukt čtvrté dimenze. Tento koncept nezbytně postihuje způsob, kterým nazíráme na čas a jak integrujeme vědomí s naší tříprostorovou pozemskou realitou. Naše věda, náboženství a společnost jsou všechny ovlivněny tím, jak vnímáme naši pozemskou realitu. Tento článek se pokusí vysvětlit čtvrtou dimenzi analogiemi k jedné, dvěma a třídimenzionálním konceptům kvůli tomu, co lidi, kteří zažili NDE říkají o svých čtyřdimenzionálních zážitcích.

10Jiný pohled na bytosti potkané během zážitku blízké smrti  (část 2 studie spřízněných duší)  by Jody 11/25/02  Je to společný prvek, typický u NDE, sdělení o vidění zesnulých bytostí. Často ti viděni na druhé straně jsou náboženské bytosti nebo zesnulí příbuzní. Tato studie analyzuje bytosti, které byly viděny na druhé straně. Údaj je rozdělen do kategorií známých bytostí a neznámých bytostí. Z 302 lidí, kteří reagovali na průzkum, 29% (88) vidělo známé bytosti a 25.8% (78) vidělo neznámé bytosti. Z počtu 166 lidí, kteří viděli bytosti, 53% vidělo známé bytosti, zatímco 47% vidělo neznámé bytosti. Nejvyšší procento známých bytostí byly pokrevní příbuzní (25.9%), následováni náboženskými postavami (22.9%).

11.  Porovnávání NDE a snů. 

12.  Porovnání NDE, k nimž došlo před a po roce 1975  Výsledky z webového průzkumu NDE. by Jeff Long, MD 5/18/02  1975 publikace Život po životě (Moody, 1975) vedl širokou veřejnost k uznání zážitků blízké smrti (NDE). Žádná předchozí studie nezkoumala podobnosti a rozdíly NDE k nimž došlo před a po 1975. Mnoho dřívějších NDE výzkumů, na konci sedmdesátých let a na začátku osmdesátých, studovali NDE, k nimž došlo převážně před rokem 1975. Pokud obsah a efekty po NDE zůstaly konstatní před a po roce 1975, tento NDE výzkum nejdříve může být považován použitelný k NDE, k nimž došlo ještě dříve. Tato studie používá metodologii internetového dotazníkového šetření, které nebylo dříve hlášeno. Dotázaných, kteří poržili NDE, bylo 218. Jediné statistické rozdíly mezi skupinou s NDE před rokem 1975 (n=48) porovnané se skupinou s NDE během nebo po roce 1975 (n=170) byly podle očekávání rozdíly ve věku lidí, kteří zažili NDE v čase NDE a věku současném. Žádný další významný rozdíl nebyl nalezen mezi těmito dvěma skupinami.

13.  Recenze nové švýcarské studie o OBE  by Jody 9/25/02 Tato studie byla publikována v British journal Nature, 19.9.02. Několik článků v médiích bylo publikováno na základě této studie. Tento článek se zaměřuje na : 1)studii, 2) mediální pokrytí, a 3) kritické diskuze o obojím, studiu a médiích. 

          14.   Lékařské postoje k NDE by Dr. Jeff

6.  Jaké další nedávné studie se o NDE provádí?

7.  Mají slepí lidé NDE?

           Co to naznačuje o příčině NDE?

8.  Jaké změny lidé běžně zažívají po NDE?

9.  Jaké informace lidé, kteří zažili NDE přinášejí zpět o smyslu života zde na zemi?

            Co nám NDE říká o našich pozemnských vztazích?

10.  Lidé, kteří mají NDE mají často na výběr, zda zůstat v nebeské říši nebo zda se vrátit na zem.  Proč se lidé rozhodují vrátit se „na zem“?

11.  Co jsou děsivé NDE?

            Jak jsou obvyklé a proč k nim dochází?

            Jaký má vliv tato zkušenost na člověka, který jí zažil?

12.  Co NDE u nezápadní kultury?

            Pokud se dějí, jako jsou?

13.  Co dělá Near Death Experience Research Foundation (www.nderf.org) webová stránka?

14.  Co je the International Association for Near-Death Studies (IANDS, www.iands.org)?

15. Existují zážitky podobné NDE?

            After Death Communication (www.adcrf.org)

            Out of Body Experience (www.oberf.org)

           


 

 Co je nového ve studiích vědomí?
 

1.   První prospektivní studie zážitků blízké smrti byla publikována v The Lancet, 15. 12. 2001.  Kardiolog v Nizozemí (van Lommel) studoval 344 pacientů se srdeční zástavou. Tito pacienti byli dotazováni, zda měli NDE a znovu po dvou a osmi letech po jejich srdeční zástavě.  18% pacientů mělo NDE.  Zjistili, že silné léky, které jim byly podávány během resuscitace, neměly žádný vliv na pravděpodobnost toho, zda se vyskytne NDE, to dává silnou oporu konceptu, že k NDE nedochází prostřednictvím aktivity mozku. Nebyl zjištěn žádný vztah mezi úrovní pacientova strachu ze zástavy srdce na pravděpodobnost výskytu NDE.  To dává silnou podporu konceptu, že se NDE nevyskytuje jako důsledek psychologických faktorů spojených se zážitkem. Vědci zjistili, že obvykle trvalo mnoho let než lidí, kteří zažili NDE, vstřebali svůj zážitek.  Mnoho let po jejich NDE měli lidé větší pravděpodobnost, že budou mít pozitivní změny v duchovních otázkách jako je víra na posmrtný život, smysl jejich života, projevování lásky a příjmání ostatních. Dotazovaní lidé měli silně snížený strach ze smrti.

Tato studie, první svého druhu, poskytuje některé z nejsilnějších vědeckých potvrzení NDE, které budou ještě uvedeny. Je pravděpodobné, že po vydání se ve světě zvýší zájem o NDE.

2.   Www.nderf.org (Near Death Experience Research Foundation) webové stránky pokračují ve výzkumu/službách pro lidi, kteří zažili NDE. Kdokoliv kdo má s NDE nebo NDE podobné zkušenosti je vyzýván k předložení svých zkušeností prostřednictvím webového formuláře. Příbuzné zážitky jsou studovány na samostatných webech věnovaných posmrtné komunikaci (www.adcrf.org) a zážitkům stavů mimo tělo (www.oberf.org).  Jsme skutečně vděční za více než 900 přispěvatelů, kteří se podělili na všech těchto stránkách. Dovolí nám to studovat rozmanitost duchovních zážitků způsobem, který nebyl dříve možný. Byl vyvinut výzkumný nástroj, který automaticky počítá přes 2000 chi-square analýz dat přijatých webem. Stovky e-mailů a otázek týkajících se NDE a příbuzných zážitků byly zodpovězeny jako pokračující bezplatná služba.

3.   Ambiciózní detailní studie sestávající z pěti částí a týkající se spřízněných duší byla dokončena na den svatého Valentina roku 2003.  Porozumění konceptu spřízněných duší bylo šťastným výsledkem studia NDE, ADC a OBE účtů sdílených s námi na našich třech webových stránkách (www.nderf.org, www.adcrf.org a www.oberf.org v tomto pořadí). Důkazy z naší studie zážitků blízké smrti (NDE), posmrtné komunikace (ADC) a zážitků stavů mimo tělo (OBE) naznačuje důležité spojení spřízněných duší mezi námi všemi a těmi, které milujeme. 

Příklad tohoto konceptu spřízněných duší je následující: Okolo 35% lidí, kteří zažili NDE popisují proces vyhodnocení života. Obvykle je přítomna bytost světla. Bytost světla je obecně popisována jako velmi soucitná a nepodmíněně milující. Zkušenost vyhodnocení života má velkou varibialitu, ale často obsahuje velmi rychlé, často extrémně detailní uvedení životních událostí, pocitů a prezentaci účinků jejich jednání na ostatní. Je velmi důležité, že lidem, kteří zažili NDE jsou ukázany často podrobné detaily o činech a pocitech ostatních, které potkali ve svém životě. Mnoho nebo většina těchto osob, jejichž jednání a pocity, které člověk zažívající NDE, je ukázáno jako stále žijící v čase NDE bez vědomí toho, že by vědomě sdíleli své životní činy a pocity s duchovními bytostmi. To naznačuje, že činy a pocity žijících osob, s nimiž se setkal člověk zažívající NDE a jeho samého jsou stále detailně známé duchovním bytostem v posmrtném životě. Takové detailní znalosti duchovními bytostmi naznačují pokračující vztah mezi těmi, kteří jsou na zemi a to jak mezi sebou tak mezi duchovními bytostmi. Věřím, že předchozí důkaz stejně jako jiné důkazy, naznačuje pravděpodobnost takového spojení a pokud ano, důsledky jsou značné.

Pochopení tohoto spojení nám pomůže poznat význam a extrémní důležitost našich životů a vztahů s ostatními v kontextu univerzálního smyslu a použití na naše životy na zemi.  Tato spojení mezi dušemi jsou nezbytné k naplnění našeho životního smyslu poučení ze života. 
   Near Death Experience Research Foundation   
©1998-2018 Experience Research Foundation (NDERF) All rights reserved.